(TKDK)/IPARD ve KKYDP Programlarında Tek Çözüm Ortağınız


Satış Pazarlama Direktörümüz Aydın Özcan ile Röportajımız

(TKDK)/IPARD ve KKYDP Programlarında Tek Çözüm Ortağınız 1/2/2021

Aydın Bey öncelikle merhaba. 2006 yılından beri Kromel Grupta önce Üretim Planlama Yöneticiliği, Satış&Pazarlama Grup Müdürlüğü görevlerini başarı ile sürdürdünüz. 2021 yılı itibari ile Satış&Pazarlama Diröktörü olarak görevinizin başındasınız. Bu sayımızda sizinle TKDK/IPARD ve KKYDP programları hakkında bilgi almak ve sürecin işleyişi ile ilgili okurlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca bu desteklenen projelerden ve bu projelerde yatırımcı ile kurum arasında nasıl bir görev üstlendiğinizi bizlerle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) / IPARD ve KKYDP programları hakkında kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz?

TKDK; IPARD I ve IPARD II programları çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla oluşturulan geri ödemesiz kamu katkısının, Çerçeve Anlaşma'da kendisine atfedilen görevleri icra ederek faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında kullandırılması faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır.

IPARD I Programı ile desteklenen projelerin yatırım tutarının %50 ila %65'ine karşılık gelen kısmı için hibe verilirken; IPARD II Programında hibe oranları %45 ila %70 arasındadır.

Başvuru sahibinin kadın ve/veya genç girişimci olması durumunda ise seçim aşamasında söz konusu yatırımlara öncelik verilmektedir.

IPARD projeleri istihdamın artmasına ve kırsal alanların üretime dahil edilerek buradaki nüfusun yerinde kalmasına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, IPARD projelerinin ülkemizde tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimine, girişimcilik ve proje kültürünün oluşmasına, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine ve ilgili yan sanayinin gelişmesine fayda sağlamaktadır.

2007-2013 yılları için hazırlanan IPARD Programı, ilk uygulama döneminde 20 il, 2. uygulama döneminde de 22 il olmak üzere toplam 42 ili kapsamaktadır.

Her çağrı döneminde, tedbirler için başvuru çağrı ilanlarında belirtilen bütçeler kullandırılır. Uygun başvuruların sıralanması, IPARD Programında yer alan sıralama kriterlerinde belirlenen puanlamaya göre gerçekleştirilir. Sıralama işlemi süresince, her tedbir için ayrılan bütçe dikkate alınır. 

KKYDP; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, 81 ilde uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yatırımlara %50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen destek miktarları, etaplara göre değişiklik göstermektedir.

KKYDP Yatırım Konuları: Ekonomik yatırım konularında;

a)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon,

b)Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

c)Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

ç)Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

d)Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

e)Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;

a) Kırsal turizm yatırımları,

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

-Bu tür programlar sektörün geleceği için sizce ne kadar önemli?

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlayan bu Programlar ile yatırımcılar, faaliyet gösterdiği sektör/sektörlere ait güncel teknolojiye rahatlıkla erişebilmekte ve rekabet edebilirlik gücünü artırma şansı elde etmektedir. 

Hibe Programları; yerel ihtiyaçların daha iyi anlaşılabilmesi ve bu ihtiyaçların ulusal önceliklerle uyumlulaştırılmasında, katılımcılığın artışını sağlayarak; planlama anlayışının geliştirilmesinde, proje bilincinin oluşturulması ve proje yürütme kapasitesinin artırılmasında etkin bir rol oynamaktadır.

Yerel potansiyeli ve dinamikleri harekete geçirerek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla uygulanan yatırımlar, belirli bir metodoloji ve proje kültürü çerçevesinde hayata geçirildikleri için; rekabet edebilirlikleri ve sürdürülebilirlikleri daha yüksek olmaktadır.

-Bu tür projelerde firma olarak sizin konumunuz nedir? 

Hibe nitelikli mali yardımlar etkileyen iki kriter vardır, danışman faktörü ve tedarikçi kalitesidir.

“Danışman” faktörü; hibe programlarından elde edilecek mali yardımlara ulaşabilmek adına gerekli olan “köprü” nün ayaklarını oluşturmaktadır. Yatırımcıların burada dikkat etmesi gereken önemli nokta şudur; Köprünün inşasında kullanılan malzemenin kalitesi nasıl? Bunu anlamak için; danışmanın uygun bilgi ve deneyime sahip olması, çalışma hayatındaki deneyimleri, proje yönetimi ile ilgili pratik bilgilere sahip olup olmadığı, konuyla ilgili referansları yatırımcılar için yeterli olacaktır. 

Tedarikçi Kalitesi için Kromel Grup olarak öncelikle amacımız Yatırımcı-Danışman ve bizim aramızdaki iletişim ağının güçlü tutulmasıdır. Bizlerin amacı yatırımcının ihtiyacı olan ve gelecekte sorun yaşamaması adına makine ekipmanların doğru seçimi ve destekten çıkması adına verilerin görsel ve yazımsal anlatımlarının gerçekleşecek ile bire bir aynı olmasıdır.

Bu konuların yatırımcıya anlatılması hem danışmanlar hem de bizlerin ortak görevi ve sorumluluğudur. Yapılan işin ve makine ekipmanların kalitesi, ileride sorunsuz çalışabilmesi ve ya sonraki teknik destekler konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

-Bu projelerde yatırımcıyı nasıl yönlendiriyorsunuz?

Bir projenin başarılı olması için; yatırımcıların sunmuş olduğu projelerin, Hibe desteği veren Kurumlar tarafından uygun başvuru sahibi olarak hibe desteği almaya hak kazanması, yeterli kriteri oluşturmamaktadır. Hibe desteğinden yararlanmak amacıyla müşterilerimizi öncelikle destek verilen bölgelerde yatırımın yapılması ve tecrübeli proje danışmanı tarafından projenin yürütülmesi konusunda yönlendirmeler yapılmaktadır. Bu yönlendirmelerdeki diğer önemli konu ise; tarafımızca yapılan teknik projeye göre tesis kapasitesi ve ürün grupları belirlenerek yatırımcılarımıza piyasa araştırması yapması için gerekli bilgileri aktarmaktayız. Proje hazırlama aşamasında firmamız, alınacak inşaat ve makine ekipman alımları ile ilgili menşei kuralına uygun hazırlık yapmaktadır ve menşei ile ilgili sorunlu satın alımların önüne geçerek proje hazırlık aşamasında kesintileri minimum düzeyde olması sağlamaktadır.

-Göstermiş olduğunuz destek ile hedef kitlenize sağlamış olduğunuz kazanımlar nelerdir?

Proje uygulama aşaması bir proje yönetim sürecinde en kritik kilometre taşı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü projenin kurum tarafından onaylanması ve kurumun YATIRIMCI ile hibe sözleşmesi yapması, hak edilen hibe miktarının tamamını alacağı anlamına gelmemektedir. Proje uygulama sürecinde hak edilen hibenin en üst düzeyde kullanımı iyi bir proje yönetim sürecini gerektirmektedir. Firmamız, IPARD programında özellikle Süt ve Süt Ürünleri işleme tesisleri projelerinde yüksek bütçeli projelerin yönetimini ve projelerin sorunsuz çalışmasını başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Kromel Satış Pazarlama Grup Yöneticisi olarak yaşadığımız bu pandemi sürecinde satış stratejiniz nasıl etkilendi? Aldığınız önlemler nelerdir? İleriye dönük planlarınız neler?

Pandemi Yakın zamanda Dünyanın görmediği ve bilmediği bir takım alışkanlıkların değişimi ve yeni çalışma hayatının bir başlangıcı oldu.  Firmamız bu süreçte öncelikle Çalışan ve Müşteri sağlığını ön planda tutarak müşteri ziyaretlerini azaltarak dijital platfomlar üzerinden müşterilerimizle diyaloglar sağlanmıştır. Özellikle bu süreçte insanlar kendilerini karantina altına alacak şekilde evlerine hapsolduklarında, bazı sektörler üretimini arttırma ve daha fazla çalışma dönemi yaşamıştır. Bizlerde bu süreçte tedarikçi konumunda olduğumuzdan müşterilerimize hızlı çözümler ile yakın bir ilişki sürdürerek bu süreci ile geçirdik.

İleriye dönük planlarımız için Doğru soru ''Nasıl Satarım?'' değil, ''İnsanlar Niçin Satın Alır?'' olmalıdır. Müşterilerimizin niçin satın aldığını bilerek, ona göre kurgular yaratarak değişimi doğru okumaya çalışıyoruz. Teknolojik ürünler üretip, minimum personel ile maksimum verim alabileceği hızlı çözümler ile her zaman müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktır.

Follow Us on Social Media